S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

สมาชิก S&P Joy Card ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง นาคี ๒

ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง นาคี ๒

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท-เอกมัย
รอบเวลา 20.00 น.

 

สำรองที่นั่งโดยส่ง SMS มาที่เบอร์ 4712217

โดยพิมพ์ JCWF ตามด้วยรหัสสมาชิกที่หน้าบัตร 10 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค)
 
เช่น พิมพ์ JCWF1000000001 ส่งมาที่เบอร์ 4712217
โปรดตรวจสอบหมายเลขสมาชิกของท่านให้ถูกต้อง
 
*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (1 สิทธิ์ต่อ 2 ที่นั่ง)
(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 
กำหนดส่ง SMS : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)
 
เงื่อนไข
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก S&P Joy Card ที่บัตรยังไม่หมดอายุ
• วันที่มาลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ โปรดแสดงบัตรสมาชิกตัวจริง หรือบัตรสมาชิกใน
S&P Mobile Application เท่านั้น และรับบัตรได้ 1 คนต่อบัตรสมาชิก 1 ใบ