S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

ระเบียบเงื่อนไขของการเติมเงินและใช้เงินในบัตรสมาชิก (ระบบ S&P e-Wallet)

  • เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ยอดเงินคงเหลือในบัตรไม่เกิน 50,000 บาท เงินที่เติมเข้าบัตรแล้วไม่สามารถแลกรับเงินคืนได้ ยกเว้นกรณียกเลิกบัตร
  • สามารถเติมเงิน และใช้เงินในบัตรสมาชิกได้ที่ร้านค้า S&P, จุดขาย BlueCup และร้าน Grand Seaside ศรีราชา ในประเทศไทยยกเว้น ร้านค้า S&P สาขาสนามบิน สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง / สยามพารากอน / เดอะมอลล์งามวงศ์วาน / เดอะมอลล์ท่าพระ / เดอะมอลล์บางแค / เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น G / เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง / เดอะมอลล์ 3 ระเบียงทอง / เดอะมอลล์โคราช / Blueport หัวหิน ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงร้านค้าที่สามารถเติมเงินและใช้เงินในบัตรสมาชิกได้ ผู้ถือบัตรโปรดตรวจสอบ ณ จุดขายก่อนทำรายการ
  • กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย หรือถูกขโมย หรือใช้บัตรสมาชิกสลับกัน เนื่องจากบัตรสมาชิกเปรียบเสมือนเงินสดบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบจำนวนเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่างนี้
  • กรณียกเลิกบัตร และประสงค์จะขอรับเงินคงเหลือในบัตรสมาชิกคืน ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่างนี้
  • กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ และมีเงินคงเหลืออยู่ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่าง
  • ขณะระบบออฟไลน์ หรือระบบขัดข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเติมเงิน และไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยการตัดเงินในบัตร
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า